top of page

Ubytovací řád

I. Obecná pravidla

 

Ubytování hostů v apartmánech Penzionu Sloup probíhá na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle §2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace pobytu) nebo ústně (v případě telefonické rezervace nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace).

 

Možnosti bezplatného storna můžete využít maximálně 14 dní před začátkem Vašeho pobytu. Po uplynutí této lhůty Vám již záloha nebude vrácena.

 

Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb, platné ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou tedy pro hosta i pro Penzion Sloup závazné.

 

Domácí mazlíčky akceptujeme pouze do přízemních apartmánů.

II. Příjezd a odjezd hosta

Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta při vytvoření rezervace. Doba ubytování je zaznamenána v kalendáři rezervací na stránkách Penzionu Sloup. Může být prodloužena se souhlasem Penzionu Sloup.

 

Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, potvrdí správnost svých osobních údajů a dobu pobytu podpisem.

 

Host je oprávněn ubytovat se první den pobytu od 14:00 hodin do 19:00 hodin (pokud se předem nedohodne jinak), opustit apartmán je nutno v den odjezdu do 10:00 hodin (pokud se nedohodne jinak).

 

Host obdrží klíč od přiděleného apartmánu. Tento klíč si host ponechá k dispozici po celou dobu pobytu. Host je povinen tento klíč řádně opatrovat a není oprávněn pořizovat duplikáty klíčů ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíčů a je povinen je odevzdat ubytovateli při odjezdu.

 

V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 500 Kč.

 

Host má právo na parkování nejvýše jednoho osobního vozidla na parkovišti ubytovatele. Ubytovatel neručí za případné škody na vozidle na parkovišti a příjezdové komunikaci.

 

Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit cenu písemně či ústně dohodnutou předem podle aktuálního platného ceníku ubytovatele, který je zveřejněn na internetových stránkách ubytovatele.

 

Při prvním příchodu do pokoje je host povinen zkontrolovat, že je apartmán bez závad. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit ubytovateli

III. Práva a povinnosti hostů

 

Host je povinen vždy zamknout svůj apartmán, jakmile jej opouští. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí hosta, pokud pokoj nebyl řádně uzamčen.

 

Host odpovídá za škodu na zařízení apartmánu, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že apartmán nebyl hostem řádně uzamčen.

 

Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení apartmánu, ke které došlo v průběhu jeho pobytu.

 

Do apartmánů Penzionu Sloup je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do budovy psychotropní či omamné látky, střelné zbraně a pyrotechniku.

 

Hosté nejsou oprávněni vodit do apartmánů Penzionu Sloup neubytované osoby, přijímat na pokojích návštěvy, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat na svém pokoji.

 

Ve všech vnitřních a venkovních prostorech Penzionu Sloup je zakázáno kouření a rozdělávání ohně, mimo vyhrazené místo za současného respektování požární bezpečnosti a případného omezení z důvodu vyhlášení zákazu rozdělávání otevřeného ohně obecním úřadem.

 

Děti mladší 10 let mají pohyb po venkovních prostorách Penzionu Sloup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

 

Samostatně ubytovaný host musí být starší 18 let.

 

Na pokojích jsou povoleny pouze tyto elektrické spotřebiče hostů: vysoušeče vlasů, holící strojky, nabíječky elektrických spotřebičů, notebooky, přenosné DVD přehrávače, radiopřijímače.

 

Zcela zakázáno je používání elektrických spotřebičů, které produkují teplo (tj. např. žehličky, kulmy, ponorné ohřívače atd.).

 

Ostatní spotřebiče mohou být hostem použity pouze po výslovném předchozím schválení ubytovatelem.

 

Hosté mohou využívat bezplatné Wi-Fi pokrytí internetovým signálem. Je zakázáno využívat Wi-Fi Penzionu Sloup k nezákonným aktivitám na internetu (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů).

 

Domácí mazlíčci nesmí během pobytu spát nebo přebývat v postelích apartmánů.

 

Psi se po areálu Penzionu Sloup mohou pohybovat pouze s ochranným košíkem a v doprovodu majitele.

IV. Provoz apartmánů Penzionu Sloup

 

Hosté mají při příjezdu nárok na ložní prádlo, výměna ložního prádla se provádí po odjezdu hosta nebo v případě "nehody"/znečištění na požádání hosta.

 

Hosté mají nárok na ručník a osušku na osobu/týden pobytu.

 

Apartmán převezme host při nástupu řádně uklizený a připravený. V apartmánu udržuje pořádek a čistotu host po celou dobu pobytu sám svépomocí s povinností třídění odpadu. Při odjezdu předá host apartmán zbavený veškerého komunálního odpadu, zbytků potravin, hygienických prostředků.

 

K uložení tohoto odpadu slouží kontejner na komunální odpad v areálu penzionu.

 

Závěrečný finální úklid a přípravu apartmánu pro další ubytovaní zajistí personál Penzionu Sloup.

 

Noční klid platí od 22:00 do 7:00 hodin.

V. Odpovědnost a sankce

Při závažném porušení povinností hosta může ubytovatel ukončit pobyt hosta předčasně. Host je pak povinen pokoj a penzion neprodleně opustit.

 

Ubytovatel odpovídá za škodu na věcech hosta dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.

 

Host odpovídá za škodu vzniklou ubytovateli dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.

 

Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení.

 

Host je povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodě na věcech ubytovatele, ostatních hostů a na zařízení penzionu.

 

Při vědomém zničení nebo poškození zařízení nebo budovy penzionu je host povinen uhradit vzniklou škodu dle níže přiloženého sazebníku.

Sazebník

 

Vědomé poškození či zničení vybavení apartmánů bude účtováno dle sazebníku. 

Ubytovatel vynakládá maximální úsilí, aby zabezpečil ochranu věcí a zdraví ubytovaných hostů. Proto tímto žádá všechny hosty, aby jakékoli vady, poškození či rizika bezodkladně hlásili zaměstnancům penzionu.

 

Tento ubytovací řád je platný od 1. 6. 2020 do odvolání.

 

Je součástí ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a hostem a je tedy pro obě strany závazný.

 

Ve Sloupu dne 1. 6. 2020

 

Penzion Sloup

Provozovatel a odpovědná osoba : Robert Macháček, IČ : 09130811, tel. č. 737 310 609

VI. Dětské hřiště

Návštěvník je povinen:

  • dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky

  • chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno

  • nést odpovědnost za škody působené byť z nedbalosti, které vzniknou jeho chováním

  • po své návštěvě hřiště uklidit

V celém areálu hřiště je zakázáno:

  • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek

  • přinášet do areálu skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat

  • poškozovat zařízení areálu a zeleň

  • stanování a rozdělávání ohně

  • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem

  • jezdit na kole a používat motorová vozidla

Všechny osoby, které vstoupí do areálu hřiště se musí řídit tímto řádem. V případě poškození areálu nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou předepsaná tomu, kdo škodu způsobil

Dětská houpačka je určena pro děti do 30 kg.

Pobyt v areálu dětského hřiště je na vlastní nebezpečí

Odkazy na Občanský zákoník:

 

§ 2326 - Smlouvou o ubytování (o přechodném nájmu) se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby spojené s ubytováním ve lhůtě stanovené ubytovacím řádem, popřípadě ve lhůtě obvyklé.

 

§ 2327 - (1) Ubytovaný má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory ubytovacího zařízení (ubytovací prostor) a využívat služby s ubytováním spojené.

(2) Požádá-li o to ubytovaný, ubytovatel od něho převezme do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel může požadovat, aby mu byly věci k úschově předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.

 

§ 2328 - Ubytovatel odevzdá ubytovanému ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

 

§ 2329 - Ubytovaný užívá ubytovací prostor a přijímá služby s ubytováním spojené řádně; bez souhlasu ubytovatele nesmí v ubytovacím prostoru provádět podstatné změny.

 

§ 2330 - (1) Ubytovaný může smlouvu vypovědět před uplynutím ujednané doby.

(2) Prokáže-li ubytovatel, že nemohl zabránit škodě, která mu vznikla předčasným zrušením ubytování ze strany ubytovaného, může žádat, aby mu ubytovaný škodu nahradil.

 

§ 2331 - Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, anebo dobré mravy.

bottom of page